برگزاری بیش از ۱۰۰۰ دوره ی آموزشی در شرکت فرآیند بهبود پارسیان به صورت رایگان و یا با تسهیلات ۹۰ درصد

ساج اسا
دلیجان
آسیا شیمی طب
کشت و صنعت
ژئو پارسیان
دانشگاه چرم
صنام
 مصطفوی
تندیس آرین
لوله و ماشین سازی ایران

الوان نقش پود
صنایع چرمسازی پارس
چرم عالیخان

و ……

 

دوره های برگزار شده:

ISO 10015
ISO 27001 مقدماتی
ISO 27001 متوسط
ISO 22000 مقدماتی
ISO 22000 متوسط
ISO 14001
OHSAS 18001
ISO 45001
آشنایی با مدل تعالی سازمانی مدیریت بازاریابی مقدماتی
آشنایی با مدل تعالی سازمانی مدیریت بازاریابی متوسط
آشنایی با مدل تعالی سازمانی مدیریت بازاریابی پیشرفته
IMS مقدماتی
EFQM
IMS متوسط
پیشرفتهIMS
مقدماتیISO 31000
ISO 31000 متوسط
مدیریت ارتباط با مشتری و سنجش رضایت از مشتری
ISO 1001,10002,10003
ISO 31000 پیشرفته
مدیریت برند
FMEA
مدیریت منابع انسانی ۳۱۰۰۰
مدیریت و کنترل کیفیت
مهندسی کیفیت
ISO9001
نظام آراستگی سازمان
کمکهای اولیه
مهندسی مشاوره مدیریت و بازاریابی
ممیزی داخلی ۹۰۰۱
اصول فنون مذاکره
اصول فنون مذاکره
OHSAS 18001
مهندسی مشاوره مدیریت و بازاریابی
ISO 26000
PMBOK مقدماتی
PMBOK متوسط
PMBOK پیشرفته
ISO 10016
ISO 21500
۶ سیگما مقدماتی
۶ سیگما متوسط
QFD مقدماتی
QFD متوسط
QFD پیشرفته
۶ سیگما پیشرفته
ISO 9004
آشنایی با مدل تعالی سازمانی منابع انسانی
COQ مقدماتی
COQ متوسط
COQ پیشرفته
نرم افزار msp  مقدماتی
نرم افزار msp  متوسط
نرم افزار msp  پیشرفته
ICDL مقدماتی
ICDL متوسط
ICDL پیشرفته
نرم افزار پریماورا مقدماتی
نرم افزار پریماورا متوسط
نرم افزار پریماورا پیشرفته
کاربرد اکسل در کنترل پروژه مقدماتی
کاربرد اکسل در کنترل پروژه پیشرفته
کاربرد اکسل در کنترل کیفیت مقدماتی
کاربرد اکسل در کنترل کیفیت پیشرفته
کاربرد اکسل حرفه ای مقدماتی
کاربرد اکسل حرفه ای متوسط
کاربرد اکسل حرفه ای پیشرفته
کاربرد نرم افزار MINITAB در کنترل کیفیت
نرم افزار کامفار مقدماتی
نرم افزار کامفار متوسط
نرم افزار کامفار پیشرفته
SPSS مقدماتی
SPSS متوسط
SPSS پیشرفته
MATLAB مقدماتی
MATLAB متوسط
کاربرد نرم افزار اکسل در کنترل کیفیت
MATLAB پیشرفته
VISIO مقدماتی
VISIO پیشرفته
EVIEWS مقدماتی
EVIEWS پیشرفته
ARENA پیشرفته
ORACLE مقدماتی
ORACLE پیشرفته
MINITAB مقدماتی
MINITAB پیشرفته
WBS CHART PRO
نرم افزار ED مقدماتی
نرم افزار ED پیشرفته
ICDL پیشرفته
ICDL مقدماتی
ICDL پیشرفته
اکسل حرفه ای
نرم افزار ACCESS
مدیریت پروژه و PMBOK
مشاوره مدیریت و بازاریابی
اصول و فنون مذاکره
مدیریت هزینه در کنترل پروژه بر اساس نرم افزار MSP
ممیزی ISO9001
حسایداری صنعتی
رفتار سازمانی
برندینگ
تهیه و تنظیم صورت های مالی
برگزاری کارگاه آموزشی برنامه ریزی استراتژی
برگزاری کارگاه بازنگری مامریت چشم انداز وارزش های سازمانی
برگزاری کارگاه شناخت نقاط قوت و ضعف و اولویت بندی آنهاIE
برگزاری کارگه تعیین اهداف کلان و هدف گذاری کمی شاخص های هدف استراتژی
برگزاری کارگاه شناخت فرصت ها و تهدید ها و اولویت بندی آنهاIE
برگزاری کارگاه آموزشی تدوین برنامه عملیاتی برگزاری کارگاه تهیه طرح های اجرایی اقدامات استراتژیک
برگزاری کارگاه آموزشی ممیزی داخلی ۵S
آموزش الزامات استاندارد ایزو ۹۰۰۱ و ساختار مستندات
آموزش استاندارد HSE
آموزش امور مدیریت زیست محیطی و ایمنی و بهداشت شغلی
آشنایی با الزامات و مستند سازی سیستم های ISO14001:200 , OHSAS18001:2007
ممیزی داخلی استانداردهای ISO14001:200 , OHSAS18001:2007
نحوه شناسایی و ارزیابی و طبقه بندی ریسک های ایمنی و بهداشت و جنبه های زیست محیطی
مدیریت ارتباط با مشتری
مهندسی مشاوره مدیریت و بازاریابی
 اصول و فنون مذاکره
مدیریت برندینگ و برند سازی
برگزاری دوره نظام آراستگی محیط کار
آموزش الزامات استاندارد ایزو ۹۰۰۱ و ساختار مستندات
آموزش الزامات استاندارد ایزو ۹۰۰۱ و ساختار مستندات
آموزش الزامات استاندارد ISO10015 و ساختار مستندات
برگزاری کلاس نظام آراستگی محیط کار
برگزاری کارگاه اموزشی ممیزی داخلی ۵S
برگزاری آموزش کارگاهی نحوه گزارش دهی و تحلیل نتایج حاصل از اجرا اصول ۵S
آموزش استاندارد ISO10004, ISO10002, ISO10001, ISO9001, OHSAS18001 , ممیزی داخلی براساس استاندارد ISO19011
آموزش شرایط اضطراری
برگزاری دوره ISO9001:2015
برگزاری دوره ISO1001:2015
مدیریت دانش
ارتباط با مشتریان
فنون مذاکره
آموزش الزامات استاندارد ISO9001:2015 و ساختار مستندات
آموزش ممیزی داخلی بر اساس استاندارد ISO19011:2015
آموزش الزامات  ساختار مستندات و ممیزی داخلی بر اساس استاندارد ISO14001:2015
آشنایی با ریسک و مدیریت ریسک بر اساس استاندارد ISO31000
آموزش استاندارد OHSAS18001:2007
آموزش استانداردهای ISO10001:2004
آموزش استانداردهای ISO9001:2008
اموزش الزامات ISO10015
شیوه های نوین نیازسنجی آموزش
برگزاری کلاس نظام آراستگی محیط کار
آموزش سیستم مدیریت کیفیت ISO9001
آموزش سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای OHSAS18001
آموزش سیستم مدیریت زیست محیطی ISO10001
آموزش شرایط اضطراری
آموزش سیستم مدیریت رضایتمندی مشتریان وذینفعان ISO10004
آموزش سیستم مدیریت شکایات مشتریان وذینفعان ISO10004
برگزاری وره ممیزی اخلی ISO19011
نمایش فیلم مدیریت برتر
آموزش نحوه استفاده از ابزارهای اندازه گیری نور و صوت و …. در راستای برنامه HSE
آموزش استاندارد ISO14001:2004
آموزش استاندارد HSE-MS
برگزاری کلاس نظام آراستگی محیط کار
نمایش فیلم های آموزشی ۵S
برگزاری کارگاه اموزشی ممیزی داخلی ۵S
برگزاری دوره آموزش عمومی آشنایی با مدیریت استراتژیک و برنامه ریزی استراتژیک
برگزاری دوره آموزش عمومی آشنایی با مدیریت استراتژیک و برنامه ریزی استراتژیک
اموزش الزامات ISO10015
برگزاری کلاس نظام آراستگی محیط کار
برگزاری کلاس نظام آراستگی محیط کار
برگزاری دوره آموزش عمومی آشنایی با مدیریت استراتژیک و برنامه ریزی استراتژیک
آموزش الزامات استاندارد  ISO27001 و ساختار مستندات
آموزش ممیزی داخلی بر اساس استاندارد ISO19011:2015
آموزش استاندارد ISO11799 و ساختار مستندات
آشنایی با EFQM
آشنایی با اصول خود ارزیابی و مقایسه روش های مختلف و تهیه اظهارنامه
اجرای کارگاه خود ارزیابی و تعیین نقاط قوت و نواحی قابل بهبود
آموزش الزامات ISO10002
آموزش الزاماتISO10004
برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت دانش
تعالی سازمانی EFQM
مستند سازی و تشریح الزامات استاندارد های ISO14001:2004
مستند سازی و تشریح الزامات استاندارد های ISO9001:2008
مستند سازی و تشریح الزامات استاندارد های OHSAS18001:2007
شناسایی و ارزیابی و طبقه بندی جنبه ها و الزامات زیست محیطی و طبقه بندی ریسک ها
شناسایی و ارزیابی طبقه بندی مخاطرات ایمنی و بهداشت حرفه ای
آموزش فنون آماری
آموزش ممیزی داخلی بر اساس استاندارد ISO19011:2015
آموزش فرآیندگرایی و تدوین فرآیندها
مستند سازی و تشریح الزامات استاندارد های ISO14001:2004
مستند سازی و تشریح الزامات استاندارد های ISO9001:2008
مستند سازی و تشریح الزامات استاندارد های OHSAS18001:2007
شناسایی و ارزیابی و طبقه بندی جنبه ها و الزامات زیست محیطی و طبقه بندی ریسک ها
شناسایی و ارزیابی طبقه بندی مخاطرات ایمنی و بهداشت حرفه ای
اموزش الزامات ISO10015
آموزش ممیزی داخلی بر اساس استاندارد ISO19011:2015
آموزش فنون آماری
آموزش فرآیندگرایی و بهبود مستمر
آشنایی با استاندارد سیستم مدیریت کیفیت در پروژه ISO10006
مستند سازی و تشریح الزامات استاندارد های ISO9001:2008
مستند سازی و تشریح الزامات استاندارد های ISO/TS 29001:2010
مستند سازی و تشریح الزامات استاندارد های ISO9001:2008
آشنایی با استاندارد سیستم مدیریت کیفیت در پروژه:ISO10006
آموزش الزامات ISO10002
آشنایی با استاندارد سیستم مدیریت کیفیت در پروژه ۲۰۰۳:ISO10006
آموزش الزامات ISO10002:2004
تشریح الزامات استاندارد های ISO9001:2008
آموزش ممیزی داخلی بر اساس استاندارد ISO19011:2015
آموزش فنون آماری
برگزاری کلاس نظام آراستگی محیط کار
تشریح الزامات استاندارد های ISO9001:2008
آموزش ممیزی داخلی بر اساس استاندارد ISO19011:2015
آشنایی الزامات استاندارد ISO10006
آشنایی الزامات استاندارد ISO10015
آموزش نحوه ممیزی الزامات زیست محیطی ایمنی و بهداشت حرفه ای HSE
شیوه های تدریس حرفه ای
ISIRI-ISO/IEC17025
آشنایی با EFQM
دوره آموزشی خود ارزیابی
اجرای کارگاه خود ارزیابی و تعیین نقاط قوت و نواحی قابل بهبود
ISO/TS16949:2009
برنامه ریزی استراتژیک
کارت امتیازی متوازن
برنامه ریزی پروه بر اساس pmbok
عارضه یابی
مدیریت برتر
تشریح الزامات استاندارد های ISO9001:2008
آموزش ممیزی داخلی
آشنایی با مفاهیم مدیریت کیفیت
مستند سازی در استاندارد ISO9001:2008
ممیزی در استاندارد ISO9001:2008
کالیبراسیون
فنون آماری   و …….

دیدگاه خود را بنویسید

رایانامه شما منتشر نخواهد شد. لطفا فیلد های ضروری را پر کنید.