لینکها و سایت های مرجع

لینکها و سایت های مرجع و کاربردی مرتبط در زیر فهرست شده اند. برای مراجعه بر روی هر یک از لینکها کلیک نمایید.

موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
http://www.isiri.org
بورس اوراق بهادار تهران
http://www.irbourse.com
انجمن مشاوران مدیریت ایران
http://www.imca.ir
معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوری
http://www.president.ir
وزارت صنایع و معادن
http://www.mim.gov.ir
سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور
http://www.irantvto.ir
سیستم مناقصه گذاری الکتورونیکی (سما)
http://www.iranets.com
مرکز دانلود مقالات علمی ، استاندارد ها و ….
گروه نوسازان(دانش بنیان)