محاسبه و مديريت بهره وری و قيمت تمام شده

سازمان های امروزی از هر نوع و اندازه با فشار فزاینده ای برای بهبود كارایی و اثربخشی روبرو هستند. تقریباً در تمام كشورهای جهان، وزارتخانه ها، سازمانهای دولتی، شركتهای دولتی، دانشگاهها،بانكها و موسسات مالی و اعتباری، شهرداریها، بیش از گذشته ازنظر پاسخگویی مالی زیر فشارند. این فشارها باعث شده است كه مدیران ارشد سازمانها برای گسترش سطح خدمات خود به فكر تغییر رویكردهای مدیریتی و مخصوصا نظام های برنامه و بودجه بیفتند. از این طریق بتوانند علاوه بركاهش فشار بر روی سازمان موجبات توسعه فعالیتهای خود را فراهم آورند. مدیران در سالهای اخیر با درك موقعیت خود در جستجوی یافتن راهكارهای مناسب  در استفاده موثر از منابع، برآمده اند .

مدیران در غلبه براین مشكل با چالشهای زیر روبرو هستند :

•    تعیین بهای تمام شده واقعی و درست كالا و خدمات
•    اتصال برنامه های عملیاتی به استراتژیها
•    تعیین شاخصهای عملكردی و مدیریت آنها
•    بهبود فرایندها
•    ارزیابی گزینه های استفاده از خدمات بیرونی یا برون سپاری
•    همسو ساختن فعالیتها با رسالت و برنامه راهبردی سازمان

سیستم سنتی حسابداری، نمی تواند بین مصرف منابع و نتایج به دست آمده به صورت مستقیم یا غیرمستقیم ارتباط برقرار كند و تنها به جمع آوری هزینه ها می پردازد. اكثر مدیران نیز به همین دیدگاه عادت دارند و تنها به جمع هزینه های دستگاه در هریك از طبقه های مواد هزینه ای توجه می كنند. سیستم حسابداری نیز كه در همین جهت شكل گرفته است موجب تقویت دیدگاه این گونه مدیران می شود. حسابداران و مدیران باید دیدگاه خود را تغییر دهند وبه جای اندازه گیری مخارج برحسب منابع، به اندازه گیری هزینه ها برحسب خروجی ها و (نتایج به دست آمده) پیامدها روی آورند.

زمانی كه اطلاعات حسابداری نه تنها از منظر منابع صرف شده بلكه از منظر خروجی ها و نتایج به دست آمده یعنی هزینه فعالیتها، هزینه فرایندهای درون فعالیتها، و هزینه واحد خروجی(محصول) و هزینه نتایج حاصل از خروجی ها ، در اختیار مدیران  قرار گیرد، مبنای معتبرتری برای تصمیم گیری در اختیار خواهند داشت.

در بخش دولتی نیز رویكردهای فوق كه مورد استفاده بخش خصوصی بود، در دولت‌ها قوت و قدرت گرفته است و رویكردهای خروجی‌محوری، شهروندمحوری و بازارگرایی كه رویكردهای بخش خصوصی است جایگزین رویكردهای بخش دولتی یعنی فرآیندمحوری ، بروكراسی مداری و انحصار گردیده  و شاكله مدیریت دولتی نوین را بوجود آورده است.

جهت مشاوره با کارشناسان و یا هرگونه سوال در زمینه  امور مدیریت بهره وری شرکت خود با ما تماس حاصل نمایید.