برگزاری جلسه مدیریت استراتژیک در اداره کل بنادر دریانوردی بوشهر

امروزه فرايندهاي کسب و کار، کليد موفقيت هر سازمان هستند. بنابراين داشتن يک رويکرد مديريت فرايند کسب و کار قوي در سازمان ها حايز اهميت است. سازمان ها به تجربه آموخته اند که مديريت فرايند کسب و کار، سرمايه گذاري قوي در رويارويي سريع با تغييرات محيطي است. مديريت فرايند کسب و کار با داشتن الگوهاي متعدد مورد نياز سازمان ها، روشي يکپارچه و نظام مند را براي طراحي، اجرا و مديريت فرايندهاي کسب و کار سازمان ها ارايه مي نمايد.

در هر يک از فرايندها، افراد و سامانه ها نقش دارند. با توجه به اينکه سيستم مديريت فرايند کسب و کار بستري را فراهم مي آورد تا انجام کليه فرايندها در سازمان به صورت خودکار درآيند، همه راه ها در حال منتهي شدن به سيستم مديريت فرايند کسب و کار به عنوان هسته اصلي سيستم هاي سازماني جهت بهبود عملکرد سازمان ها مي باشد.

در این جلسه که در مهر ماه ۱۳۹۷ با حضور نزدیک به ۳۰ الی ۴۰ نفر از مدیران ارشد واحدهای مختلف اداره کل بنادر دریانوردی بوشهر و باحضور آقای مهندس جهادی مشاور برتر برگزار گردید به مواردی از جمله: لزوم پیاده سازی سیستم های مدیریتی و بهبود فرآیندها در اداره کل بنادر دریانوردی بوشهر

تعیین چشم انداز

تعیین ماموریت های این سازمان

بررسی عوامل درونی و بیرونی

استراتژی های موفق چشم انداز

بررسی علل ناموفق بودن در دستیابی به اهداف

تعیین اهداف

و …..

اشاره شده است.