برگزاری جلسه خروج از زیان تعالی سازمانی در ساختمان وزارت راه و شهر سازی با حضور جناب آقای مهندس مازیار جهادی مشاور برتر در حوزه تعالی سازمانی، خروج از زیان و افزایش مشاوره مدیریت

 

برگزاری جلسه <a href=خروج از زیان تعالی سازمانی در ساختمان وزارت راه و شهر سازی" width="300" height="200" srcset="https://fbpgroup.org/wp-content/uploads/2018/10/برگزاری-جلسه-مشاوره-مدیریت-تعالی-سازمانی-در-ساختمان-وزارت-راه-و-شهر-سازی-1-300x200.jpg 300w, https://fbpgroup.org/wp-content/uploads/2018/10/برگزاری-جلسه-مشاوره-مدیریت-تعالی-سازمانی-در-ساختمان-وزارت-راه-و-شهر-سازی-1-768x512.jpg 768w, https://fbpgroup.org/wp-content/uploads/2018/10/برگزاری-جلسه-مشاوره-مدیریت-تعالی-سازمانی-در-ساختمان-وزارت-راه-و-شهر-سازی-1-1024x683.jpg 1024w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />