برگزاری جلسه مشاوره مدیریت تعالی سازمانی در ساختمان وزارت راه و شهر سازی با حضور جناب آقای مهندس مازیار جهادی مشاور برتر در حوزه تعالی سازمانی، مشاوره مدیریت و افزایش فروش

 

برگزاری جلسه مشاوره مدیریت تعالی سازمانی در ساختمان وزارت راه و شهر سازی