استاندارد ایزو

ISO آموزش به مراکز آموزشی یا واحد آموزش سازمان ها کمک می نماید تا بتوانند کیفیت خدمات آموزشی به فراگیران خود را افزایش دهند. جدیدترین استاندارد ایزو آموزش ، استاندارد ایزو ۲۱۰۰۱ و استاندارد ایزو ۲۹۹۹۳ جایگزین استانداردهای قبلی ایز و در آموزش سازمان ها شده است در ادامه هر یک از استانداردهای ایزو آموزش تشریح شده است.

انواع استاندارد ایزو ISO آموزش

استاندارد ایزو ۲۱۰۰۱

استاندارد ایزو ۲۱۰۰۱ بر اساس ساختار جدید استانداردهای مدیریتی (ساختار سطح بالا) در سال ۲۰۱۸ تدوین شده است این استاندارد راهنمای به کارگیری سیستم مدیریت کیفیت در

آموزش سازمان ها می باشد ایزو ۲۱۰۰۱ موضوعات مرتبط با موسسات آموزشی را شامل می شود این استاندارد دستورات کاربردی جهت پیاده سازی را مشخص می نماید.

این استاندارد رضایتمندی فراگیران آموزشی و سایر استفاده کنندگان را دنبال می نماید الزامات استاندارد ISO 21001 عمومی است و در هر نوع سازمان با هر اندازه ای برای حمایت از توسعه شایستگی با تعلیم ، یادگیری یا تحقیق کاربرد دارد. استاندارد ایزو ۲۱۰۰۱ می تواند در سازمان های بزرگی که فرآیند اصلی آن ها آموزش نیست در واحد آموزش به کار گرفته شود.

استاندارد ایزو ۲۹۹۹۳

استاندارد

ISO 29993 در سال ۲۰۱۷ منتشر شده و یک استاندارد خدمات است که حداقل الزامات برای خدمات یادگیری رسمی آموزش بیرونی را مشخص نموده است.این استاندارد جهت ترویج درک و آگاهی فراگیران / حامیان در خصوص کیفیت،توالی و خروجی های خدمات یادگیری رسمی آموزش بیرونی می باشد.
هدف استاندارد ایزو ۲۹۹۹۳ ،کمک به تحویل خدمات فراهم کننده های خدمات یادگیری و برآورده سازی نیازهای مخاطبان یا حامیان می باشد

استاندارد ایزو ۲۹۹۹۰

استاندارد ISO 29990 در سال ۲۰۱۰ منتشر شده و بر یادگیری آموزشی تمرکز دارد و در مراکز آموزشی یا واحد آموزش سازمان به کار گرفته می شود این استاندارد به مراکز و اشخاصی که ارائه کننده این خدمات کمک می نماید تا بتوانند توانمندی های خود را توسعه داده و در سطح مطلوبی انتظارات مخاطبان خود را برآورده نمایند.

استادارد ایزو ۱۰۰۱۵

آخرین ویرایش استاندارد ایزو ۱۰۰۱۵در سال ۱۹۹۹ منتشر شده و شامل راهنمایی های ایجاد ، استقرار ، نگهداری، بهبود راهبردهای سیستم های آموزشی می باشد این استاندارد بطور خاص جهت برآورده سازی نیازهای آموزشی طراحی شده است .
سازمان‌هایی که سیستم مدیریت کیفیت خود را بر اساس استاندارد ISO 9001 استقرار نموده اند به تاثیر این استاندارد را در ارتقاء فرآیند آموزش سازمان و سامان بخشی آن آگاه می باشند و به دنبال استقرار خطوط راهنمای استاندارد ایزو ۱۰۰۱۵ می باشند.

استاندارد IWA2:2007

استاندارد IWA2 به مراکز آموزشی جهت برقراری ارتباط میان مفاهیم مطرح شده در استاندارد مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱ و فرایندهای جاری سازمان های آموزشی در طراحی و استقرار یک سیستم مدیریت کیفیت اثربخش کمک زیادی می نماید.

استانداردهای مدیریتی آموزش با توجه به تغییرات استانداردهای مدیریتی توسط سازمان ایزو منتشر شده است ، مراکز آموزشی یا واحدهای آموزشی سازمان های می توانند استانداردهای ایزو آموزش شامل استاندارد ایزو ۲۱۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۸ و استاندارد ایزو ۲۹۹۹۳ ویرایش ۲۰۱۷ ا را استقرار نمایند.

دیدگاه خود را بنویسید

رایانامه شما منتشر نخواهد شد. لطفا فیلد های ضروری را پر کنید.