معرفی استاندارد ISO 10007

مدیریت پیکربندی سازمان ها به چه مفهوم است؟!

استاندارد ISO 10007 از جمله استانداردهای سیستم های مدیریت کیفیت است که راهنمایی هایی برای مدیریت پیکربندی بوده و به منظور افزایش میزان درک مشترک از موضوع مدیریت پیکربندی و پیشبرد استفاده از آن و نیز یاری سازمان ها برای بهبو عملکرد از طریق به کارگیری این سیستم مدیریت تدوین شده است.

مدیریت پیکربندی، از جمله فعالیت های مدیریتی است که از دستورالعمل های فنی و اداری در سراسر چرخه عمر یک محصول، اقلام پیکربندی آن و اطلاعات مرتبط با پیکربندی محصول استفاده می کند.

مدیریت پیکربندی، پیکربندی محصول را مدون می کند و شناسایی و ردیابی وضعیت دستیابی به الزامات فیزیکی و عملکردی و دسترسی به اطلاعات صحیح را در همه ی مراحل چرخه عمر محصول ممکن می سازد.مدیریت پیکربرندی می تواند براساس اندازه ی سازمان و پیجیدگی و ماهیت محصول اجرا شود.

هدف از تدوین این استاندارد، ارائه راهنمایی هایی در خصوص استفاده از مدیریت پیکربندی در سازمان هاست. این استاندارد برای پیشتیبانی محصولات از مرحله فکر اوله تا وارهایی آن ها کاربرد دارد.در این استاندارد در ابتدا پیش از توصیف فرآیند مدیریت پیکربندی که در برگیرنده ی طرح ریزی مدیریت پیکربندی، شناسایی پیکربندی، کنترل تغییرات، تشریح وضعیت پیکربندی و ممیزی پیکربندی است به موضوع مسئولیت ها و اختیارات پرداخته شده است

 

دیدگاه خود را بنویسید

رایانامه شما منتشر نخواهد شد. لطفا فیلد های ضروری را پر کنید.