ارزیابی عملکرد پرسنل در تسهیل اثربخشی سازمانی یکی از وظایف کلیدی مدیریت منابع انسانی است و در بسیاری از سازمان‌ها به بخش جدایی ناپذیری از برنامه‌های مدیریت منابع انسانی و ابزاری بسیار کارآمد در توسعه مسیر شغلی پرسنل تبدیل شده است.

به عقیده صاحب نظران، یک سیستم اثربخش ارزیابی عملکرد می‌تواند انبوهی از مزیت‌ها را برای سازمان و پرسنل و مخاطبان بیرونی آن‌ها ایجاد نماید

ارزیابی عملکر پرسنل

ارزیابی عملکرد پرسنل

ارزیابی عملکرد عبارتست از اندازه گیری عملکرد پرسنل از طریق مقایسه وضع موجود با وضع مطلوب یا ایده‌ال بر اساس شاخص‌های از پیش تعیین‌شده که دارای ویژگی‌های معین هستند.

نکته مهم درطی این فرآیند، پرسنل می توانند از چگونگی انجام کارشان مطلع شوند. در ادامه به بررسی خدمات ارزیابی عملکرد پرسنل می پردازیم.

الف)ارزیابی عملکرد پرسنل:

 1. عملکرد پرسنل در دو دسته شاخص های ژنریک و شاخص های تخصصی بررسی می شود.

شاخص های حوزه ی ژنریک:(General Performance)

مربوط به فرد بوده از دسته این شاخص ها می توان به عملکرد فردی اشاره نمود که در هر حوزه چک لیست های مربوطه به همراه مسئولیت آنها در جلسه ای به صورت طوفان فکری بررسی شده و پس از جمع بندی نهائی ارائه می شود. می توان با استفاده از روش های آماری در مرحله دوم برای شاخص های وزن نیز مشخص کرد.

شاخص های تخصصی Professional Performance          

در این دسته نیز با الگو برداری از متدهای خارجی موجود و بومی سازی آن مرتبط با صنعت، شاخص ها در هرده سازمانی از اپراتوری تا معاونت / مدیریت استخراج شده و وزن دهی می گردد.

بدیهی است شاخص های ژنریک در تناوب مشخص ارزیابی ولی شاخص های تخصصی ماهانه ارزیابی می گردند و در نظام پرداخت تاثیر داده خواهد شد.

 1. شناسایی KPI های سامانی
 2. شناسایی شاخص های فرآیندی
 3. شناسایی شاخص های اثربخشی- کارایی- بهره وری
 4. طراحی متدولولوژی ارزیابی عملکرد پرسنل در واحد ها و سطوح مختلف سازمانی
 5. تدوین متدولوژی نظام پاداش اثربخش

   ب)حقوق و دستمزد:

 1. بررسی ساختار سازمانی
 2. بررسی شغل (شرح وظایف و اختیارات و شرایط احراز)
 3. بررسی شاغلین
 4. شناسایی عوامل موثر در حوزه حقوق و دستمزد
 5. تهیه متدولوژی جهت تعیین سطوح سازمانی
 6. تهیه فرآیند حقوق و دستمزد (یکسان سازی)

ارزیابی عملکرد پرسنل شرکت

ارزیابی عملکرد چه فوایدی دارد؟

این فرآیند علاوه بر مطلع کردن پرسنل از چگونگی انجام کارشان سبب:

 • ارزیابی میزان تحقق اهداف و استراتژی‌ها
 • ارزیابی موثر بودن فرآیندها و راهکارهای اجرائی
 • انعکاس وضعیت سازمان به مدیران برای تصمیم‌گیری
 • ارزیابی بازده عملکرد مدیران و دست اندرکاران
 • تحلیل محیط داخلی سازمان و شناخت نقاط قوت و نقاط ضعف
 • بسترسازی برای طراحی نظام انگیزش عملکرد پرسنل

می شود.

دیدگاه خود را بنویسید

رایانامه شما منتشر نخواهد شد. لطفا فیلد های ضروری را پر کنید.