ایزو ۳۴۰۰۰ ISO استاندارد منابع انسانی ، ابزار ارزیابی و آسیب شناسی فرایندها و نتایج منابع انسانی است. در  استاندارد منابع انسانی ، مدل فیلیپس (EFQM)، مدل بلوغ قابلیت های منابع انسانی (PCMM) و مدل سرمایه گذاری انسانی گنجانده شده است. استاندارد ۳۴۰۰۰ از جمله استانداردهایی است که اخیرا به منظور ارزیابی و ارتقای سیستم منابع انسانی مورد استفاده قرار گرفته است.

استاندارد منابع انسانی دارای ۵ سطح بلوغ است. هر سطح بلوغ یک مرحله تکاملی است که سطحی از قابلیت ها را برای بهبود منابع انسانی ایجاد کرده و نهادینه می کند. هر مرحله بلوغ از چندین فرایند و هر فرایند دارای چندین هدف است که اگر برآورده شوند به توانایی آن فرایند برای اثرگذاری بر منابع انسانی منجر می شود. وقتی اهداف همه فرایندها در یک سطح بلوغ برآورده شود، سازمان آن سطح بلوغ را کسب کرده و وارد سطح جدیدی از قابلیت های منابع انسانی می شود. سطوح ایزو ۳۴۰۰۰ به شرح زیر هستند:

سطح ۱ ایزو ۳۴۰۰۰ ISO استاندارد منابع انسانی

سطح یک، صفر :  در سطح صفر ایزو ۳۴۰۰۰ ISO استاندارد منابع انسانی سازمان یک راه مستمر برای انجام کار ندارد و متناسب با مشکلات سازمان، راه حلی ارائه می شود و مشکل حل می شود. در این سطح هیچ فرایند مدونی وجود ندارد و اقدامات منابع انسانی در این مرحله پراکنده، بی ثبات، غیرمستمر و غیر مرتبط است. سازمان هایی که در سطح بلوغ هستند، مشکلات بسیار زیادی در حفظ منابع انسانی دارند. یکی از اصلی ترین مشکلات این سازمان ها، کمبود استعدادهاست. حتی برای برخی از حوزه های منابع انسانی فرایندهای تعریف شده ای وجود ندارد.

سطح ۲ ایزو ۳۴۰۰۰ ISO استاندارد منابع انسانی

سطح دو، مقدماتی :  در سطح مقدماتی ایزو ۳۴۰۰۰ ISO استاندارد منابع انسانی سازمان مبنایی برای فرایندهای منابع انسانی ایجاد می کند. در اینجا اقدامات منابع انسانی در سطح واحد صورت می پذیرد. در سطح دوم تلاش می شود تا مشکلات واحد حل شود و مدیران قابلیت لازم را برای این کار کسب کنند.

سطح ۳ ایزو ۳۴۰۰۰ ISO استاندارد منابع انسانی

سطح سه، میانی :  در سطح میانی ایزو ۳۴۰۰۰ ISO استاندارد منابع انسانی سازمان در صدد شناسایی اقدامات عالی و یکپارچه سازی آنها در فرایندهای سازمانی است. وقتی اقدامات منابع انسانی در سطح واحد انجام شد، در مرحله سوم باید اقدامات منابع انسانی در سطح سازمان مدنظر قرار گیرد. در این سطح سازمان چارچوب کلی برای شایستگی های منابع انسانی ایجاد می کند که معماری منابع انسانی سازمان را شکل می دهد.

سطح ۴ ایزو ۳۴۰۰۰ ISO استاندارد منابع انسانی

سطح چهار:  در سطح پیشرفته ایزو ۳۴۰۰۰ ISO استاندارد منابع انسانی سازمان درصدد همراستاسازی فرایندها با عملکرد کل سازمان است. در اینجا سازمان از قابلیت های ایجاد شده در سطوح قبلی استفاده می کند. حال سازمان می تواند قابلیت و عملکرد را به طور کمی اندازه گیری و مدیریت کند. از آنجا که تواسته است شایستگی های منابع انسانی را ایجاد کند و آنها را به طور کمی اندازه بگیرد، می تواند نتایج را پیش بینی کند.

سطح ۵ ایزو ۳۴۰۰۰ ISO استاندارد منابع انسانی

سطح پنج:  در پنجمین سطح بلوغ که بهینه است، سازمان در پی بهبود همه فرایندها است. در سطح پنجم کل سازمان به نوآوری و بهبود مستمر تاکید دارد. این بهبود مستمر، نتیجه قابلیت های افراد و تیم ها است. در اینجا بهبودهای مستمر در سطوح فردی، گروهی و سازمانی انجام می پذیرد. در این سطح همراستاسازی و همسوسازی اقدامات منابع انسانی بسیار حساس است.

فلسفه ایزو ۳۴۰۰۰ ISO استاندارد منابع انسانی

پنج اصل زیربنایی ایزو ، فلسفه آن را تشکیل می دهند که به شرح زیر هستند:

  1. در سازمان های موفق، قابلیت های منابع انسانی به طور مستقیم به عملکرد تجاری و سودآوری آنها مرتبط است و منابع انسانی یک منبع ایجاد مزیت رقابتی است و قابلیت های منابع انسانی باید متناسب با اهداف استراتژیک سازمان باشد.
  2. علاوه بر سرمایه های دیگر، منابع انسانی یک سرمایه تجدیدپذیر است.
  3. قابلیت منابع انسانی قابل اندازه گیری و قابل بهبود است و بهبود قابلیت منابع انسانی باید به صورت یک فرایند مشخص شامل اقدامات ملموس و دستوراعمل های کاربردی صورت گیرد.
  4. سازمان باید در آن نوع از شایستگی های منابع انسانی سرمایه گذاری کند که در راستای شایستگی محوری سازمان است و از آنجا که شرایط در حال تغییر و تکامل است، سازمان باید به طور مداوم فرایندهای منابع انسانی را تکامل داده و شایستگی های منابع انسانی جدیدی را توسعه دهد.
  5. سازمان مسئول زمینه سازی برای توسعه منابع انسانی است و منابع انسانی مسئول بهره گیری از فرصت ها برای توسعه سازمان است و مدیران صفی با راهنمایی مدیران منابع انسانی مسئول اصلی بهبود قابلییت منابع انسانی هستند

دیدگاه خود را بنویسید

رایانامه شما منتشر نخواهد شد. لطفا فیلد های ضروری را پر کنید.