ISO 45001

ISO 45001

ISO 45001 در مطالب قبلی پیرامون استاندارد OHSAS 180001 بحث کردیم .با توجه به اینکه چنین استانداردی در ایزو وجود نداشت، در ماه مارس سال ۲۰۱۸،  ISO 450001 در قالب
بیشتر بخوانید ...